Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

OŚWIATA

WYPRAWKA SZKOLNA 2014  

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW PRZYSŁUGUJE UCZNIOM ROZPOCZYNAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NAUKĘ 
W ZESPOLE SZKÓŁ W KLESZCZELACH: 
•    w klasie III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 114, ze zm.), tj. 574 zł netto.
•    uczniom z klas III szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) m. in. rodziny wielodzietne, rodziny w trudnej sytuacji życiowej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% liczby uczniów uprawnionych. 
•    uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa  w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej (z wyjątkiem klasy I, II i IV) i do gimnazjum (z wyjątkiem klasy I), bez względu na kryterium dochodowe.

 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.
Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. rachunki, faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE 
ZESPOŁU SZKÓŁ W KLESZCZELACH, PLAC PARKOWY 4, TEL. 85 68 18 116   DO DNIA    10  WRZEŚNIA  2015 R.

 

Informacje o programie oraz wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 można uzyskać  w Zespole Szkół w Kleszczelach.

 

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U.  2015 poz. 938).

 

Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 Kleszczele, 5 sierpnia 2015 r.  
 

http://men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna 

 

 

  Stypendium szkolne

O G Ł O S Z E N I E

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kleszczele, a miesięczny dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza kwoty 456 zł w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (od 1 października 2015 r. kryterium dochodowe na osobę
w rodzinie wyniesie 514 zł netto).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami należy składać w terminie:

1. do 15 września 2015 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych;

2. do 15 października 2015 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych; 

3. w uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ustawowego terminu;

w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul 1 Maja 4 (pok. Nr 6), od poniedziałku do piątku w godz. od 730- do 1530.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1. rodziców/prawnych opiekunów nieletnich albo pełnoletniego ucznia,

2. dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny lub

2. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

3. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli uczeń uczęszcza do takiej szkoły.

W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Jako dochody należy wykazać wszystkie dochody uzyskiwane przez poszczególnych członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Dochód z gospodarstwa rolnego wylicza się z powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego w następujący sposób: 250 zł x ilość ha przeliczeniowych, a od 1 października 2015 r. 288 zł x ilość ha przeliczeniowych i pomniejsza się o miesięczną składkę KRUS.

Przyznane stypendium wypłacane będzie po przedłożeniu w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne, w związku z czym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę). Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione wydatki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2015 r.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać:

1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pok. Nr 6 

2. ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl oraz www.kleszczele.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach (pokój nr 6) 
lub pod tel. 85 68 18 004 wew. 16

Podstawa prawna:

· ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – „Rozdział 8a”,

· uchwała Nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2068).

 Kleszczele, 26 sierpnia 2015 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 P O B I E R Z                                                                       

wzór wniosku o przynanie stypendium szkolnego

UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele

  REGULAMIN DOWOŻENIA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KLESZCZELE

Od dnia 29 sierpnia 2014 r. obowiązuje regulamin dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Kleszczele. 

pobierz regulamin 

 Zal_do_zarz_288_2014.pdf

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.