20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI»

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH W 2017 ROKU PRZEZ GMINĘ KLESZCZELE POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy są zobowiązane osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych określa poziomy w poszczególnych latach następująco:Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło*


10


12


14


16


18


20


30


40


50

* poziomy są liczone łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych


W 2017 r. gmina Kleszczele osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 29,56 %.

Gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W 2017 r. poziom ten przez gminę Kleszczele został w 100% osiągnięty.Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe


2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

30

36

38

40

42

45

50

60

70


Gminy są zobowiązane również do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Dla gminy Kleszczele w 2017 r. poziom ten wyniósł 0,083 %.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji określa poziomy w poszczególnych latach następująco:


Rok

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.- do dnia 16 lipca

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)


45


40


40


35


Wymagane prawem poziomy zostały w 2017 r. przez gminę Kleszczele osiągnięte.


Kleszczele, dnia 16 maja 2018 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki 
 Informacja o osiagnietych poziomach odzysku i recyklingu w 2017 roku.pdf
« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom