Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

News

OGŁOSZENIE

26.05.2021

BURMISTRZ KLESZCZEL

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

PRZEDSZKOLA W KLESZCZELACH, UL. PLAC PARKOWY 4  

Organ prowadzący przedszkole:
Gmina Kleszczele adres: 1 Maja 4,17-250 Kleszczele

 

Nazwa i adres przedszkola, którego dotyczy konkurs:
Przedszkole w Kleszczelach adres: ul. Plac Parkowy 4, 17-250 Kleszczele

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w: § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597 ze zm).

 

II. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 ze zm.), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola w Kleszczelach;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 •  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-     imię (imiona) i nazwisko,

-     datę i miejsce urodzenia,

-     obywatelstwo,

-     miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 289);
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.),
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

 

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4, 17 – 250 Kleszczele ” w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach, 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 3. Oferty, które wpłynął po upływie wymienionego wyżej w terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.
 5. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d-g, k i l.

 

IV.  Informacja  o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Kleszczel.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 3. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

V. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych    

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach jest Burmistrz  Kleszczel,  ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, adres  email: kleszczele@wrotapodlasia.pl, tel. 85 6818004.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. Maja 4 oraz za pomocą e-mail: iod@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl lub tel.:85 6818004. Dane inspektora znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola w Kleszczelach.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze  wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowym mogą być podmioty uprawnione do ujawniania im danych na mocy przepisów, podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczonych usług dla administratora. Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego nie są uznawane za odbiorców.)

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa Pani/Pana w przedmiotowym Konkursie.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych.

8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Burmistrz

 

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

KLIKNIJ TU I OTWÓRZ OGŁOSZENIE (otwera się w nowym oknie)

KLIKNIJ TU I PRZEJDŹ  do ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

 

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.