Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora MOKSiR

Burmistrz Kleszczel
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach,
ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele


Forma zatrudnienia: powołanie na okres 4 lat

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4) brak prawomocnego ukarania w związku z dysponowaniem środkami publicznymi na podstawie ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

6) co najmniej trzyletni staż pracy (do tego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy),

7) wykształcenie wyższe,

8) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządowej instytucji kultury, a także podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych i prawa pracy,

9) wiedza z zakresu możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

10) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i organizacji działalności kulturalnej (zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w instytucjach kultury),

2) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

3) znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

4) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Gminy Kleszczele

3. Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem 

2) pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej funkcjonowania MOKSiR w Kleszczelach na okres 4 lat,

3) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o braku prawomocnego ukarania w związku z dysponowaniem środkami publicznymi na podstawie ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1311),

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,

9) kandydat może złożyć inne dodatkowe dokumenty, np.: potwierdzające osiągnięcia zawodowe, listy polecające, rekomendacje itp.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17‑250 Kleszczele, z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach”, w terminie do dnia 18 stycznia 2018 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: pisemne zgłoszenie, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 Informacje dotyczące warunków organizacyjno – finansowych działalności MOKSiR w Kleszczelach można uzyskać w jego siedzibie, ul. 1 Maja 19, tel. 85 6818054

 Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Kleszczel. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach. Przed powołaniem na stanowisko dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko. Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pok. nr 7, tel. 856818004 wew. 15.

 Przewidywany termin sprawdzenia ofert pod względem formalnym – do 22 stycznia 2018 r. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 29 stycznia 2018 r.

 Burmistrz Kleszczel ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.

 

Kleszczele, dnia 19 grudnia 2017 r.

                                                                                              Burmistrz

                                                                               /-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.