Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

Urząd Miejski w Kleszczelach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Kleszczele.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

• część zamieszczonych nagrań z sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach nie posiada napisów

• część zdjęć  nie posiada tekstu alternatywnego

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

• nagrania zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

• niektóre dokumenty zostały wytworzone w innych instytucjach

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Chmielewska, adres poczty elektronicznej joanna.chmielewska@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856818004. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Wejście do budynku odbywa się po schodach. Do budynku prowadzi 1 wejście (od ul. 1 Maja). Brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci platform lub pochylni.

Urząd mieści się na parterze.  Hol wejściowy umożliwia swobodne poruszanie się.  W holu zamieszczona jest informacja  o umiejscowieniu poszczególnych stanowisk pracy. Korytarz znajdujacy się na lewo prowadzący do sekretariatu jest na jednostopniowym podwyższeniu oznakowanym pasem żółto - czarnym kontrastowym, dość wąski uniemożliwiający poruszanie się na wózku. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Osoby poruszające się z psem asystującym lub psem przewodnikiem mają możliwość wejścia i poruszania się po budynku.

Interesanci mogą kontaktować się z pracownikami urzędu w celu załatwienia spraw za pomocą telefonu, faxu, poczty elektronicznej.

Bezpośredni kontakt pracowników Urzędu z interesantami, dla których budynek ze względów architektonicznych  jest niedostępny, zapewniony jest poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe po uprzenim kontakcie.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie ma miejsc parkingowych. Najbliższy parking znajduje się ok. 70 m od budynku przy ulicy Plac Parkowy bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki.

Budynek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ul. 1 Maja 10, 17-250 Kleszczele

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Do budynku prowadzą dwa wejścia (od strony północnej i południoiwej). Wejście do budynku od strony południowej odbywa się po schodach. Brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci platform lub pochylni.

Urząd mieści się na pierwszym piętrze. Dostęp na pierwszą kondygnację budynku odbywa się schodami. Stopnie schodów wewnętrznych oznakowane zostały pasami żółto - czarnymi, kontrastowymi. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Osoby poruszające się z psem asystującym lub psem przewodnikiem mają możliwość wejścia i poruszania się po budynku.

Interesanci mogą kontaktować się z pracownikami urzędu w celu załatwienia spraw za pomocą telefonu, faxu, poczty elektronicznej.

Bezpośredni kontakt pracowników Urzędu z interesantami, dla których budynek ze względów architektonicznych  jest niedostępny, zapewniony jest poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe po uprzenim kontakcie.

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.